co2 laser for the treatment of gsm of menopause

  1. madman

    The Fractional CO2 Laser for the Treatment of GSM of Menopause

    The Fractional CO2 Laser for the Treatment of Genitourinary Syndrome of Menopause: A Prospective Multicenter Cohort Study Jingran Li, MD, Huan Li, MD, Yanfei Zhou, Meiqing Xie, MD, Yali Miao, MD, Luwen Wang, Yan Zhao, Ting Ying, Yan Hu, MD, Yu Chen, Yaxiao Chen, MD, Sun, MD, and Jianliu Wang...
Top